Služby pro pěstouny

Dle novely zákona o SPOD 359/1999 PĚSTOUNI MAJÍ:

 1. právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče
  1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
  2. při narození dítěte,
  3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
  4. při úmrtí osoby blízké,
 2. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
 3. právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
 4. právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle čísla 6),
 5. právo na pomoc při plnění povinností podle čísla 8), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,
 6. povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu
  24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,
 7. povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle
  § 47b odst. 5 a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí
  podle § 19 odst. 6,
 8. v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

 

Co nabízíme

V naší organizaci nabízíme během roku mnoho akcí pro děti, které sami organizujeme. Jedná se o:

Těchto akcí se účastní kmenoví pracovníci organizace společně s pracovníky z řad studentů vztažných oborů, kteří jsou vítanou pomocí.

Seznamte se s nabídkou našich akcí pro rok 2024.

 
Co se týká poradenství, máme k dispozici sociální pracovníky a 3 psychology (ve všech kancelářích).

 
Asistované kontakty máme možnost uspořádat v útulných prostorách všech našich kancelářích.

 
Vzdělávání, na které máte jako pěstoun nárok, ale které máte zároveň povinné, nabízíme v několika režimech:

 • 4 hodinové kluby 6x do roka (úterý nebo středa odpoledne)
 • 8 hodinové sobotní vzdělávání 3x do roka
 • 24 hodinové víkendové vzdělávání 1x do roka
 • V odůvodněných případech je možné absolvovat formou individuálního vzdělávání
 • Příspěvek na vzdělávání pěstounů, pokud si pěstoun vybere vhodný seminář pořádaný jinou organizací.

Seznamte se s nabídkou vzdělávání, které pro rok 2024 organizujeme.

 

Kroky pro uzavření dohody s naší organizací:

 • Kontaktujte nás :) telefonem či emailem (kontakty zde). Domluvíme si s Vámi schůzku, vše Vám vysvětlíme.
 • Pokud budete mít chuť uzavřít dohodu s naší organizací, musíte jako osoba pečující doložit: občanský průkaz, usnesení soudu / rozsudek soudu o svěření dítěte do NRP (pěstoun / poručník), s vyznačeným datem vykonatelnosti / právní moci.
 • Vytvoříme spolu dohodu, a poté jí předložíme ke schválení příslušnému OSPODu
 • Po schválení smlouvu podepíšeme a můžeme spolupracovat :)
 • Máme pro Vás bohatou nabídku služeb a individuální přístup.

 

Důvody odmítnutí zájemců

Dohodu s Vámi neuzavřeme, pokud:

 • Nespadáte do naší cílové skupiny, např. máte v pěstounské péči děti starší 18 let, nejste osobou pečující ani osobou v evidenci, ani nespadáte do našich dalších cílových skupin.
 • Jste z jiné oblasti, než na kterou se vztahuje pověření k výkonu SPOD organizace (Moravskoslezský kraj).
 • Nemáme právě volnou kapacitu. V tomto případě bychom Vás odkázali na další běžně dostupné služby poskytující sociálně-právní ochranu dětí.

 

Činnosti vykonávané na základě pověření SPOD

 
V této chvíli máme uzavřenou dohodu asi se 130 rodinami. Zatím stále přijímáme nové rodiny z Opavska, Bruntálska, Hlučínska, popř. Ostravy a dalších částí Moravskoslezského kraje.