Kdo jsme a co děláme :)

Jsme nově založený spolek (únor 2016), ve kterém pracují zkušení pracovníci v oboru provázení pěstounů.

Specializujeme se na doprovázení pěstounů v rámci Moravskoslezského kraje.

Nabízíme profesionální, přátelské a komplexní služby.

Podpoříme Vás na Vaší cestě pěstouna.

Poskytneme vše dle zákona 359/1999 o SPOD (akce pro děti; sociální, psychologické poradenství; pomoc při kontaktu s biorodinou dítěte; vzdělávání pěstounů)   a ještě víc.

Máme zkušenosti, otevřené srdce, uši k naslouchání, ruce ku pomoci.

Neváhejte nás kontaktovat – rádi se s Vámi osobně setkáme a seznámíme Vás s našimi možnostmi.

 

Poslání

Našim posláním je být nápomocni při vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí, které nemohou vyrůstat s vlastními biologickými rodiči, v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci) tak, aby děti našly bezpečí a lásku v náhradním rodinném prostředí, kde budou zároveň naplňována všechna jejich práva a potřeby. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství, vzdělávání pěstounů a respitní péče (výlety, pobyty pro děti).

 

Cíle

Naším cílem je spokojené dítě s naplněnými potřebami v rodinném prostředí.

 

Cílová skupina

V naší organizaci jsou základní cílovou skupinou osoby pečující a osoby v evidenci a dítě svěřené do pěstounské nebo poručenské péče ve věku do 18 let, jejichž bydliště je na území Moravskoslezského kraje.
Do širší cílové skupiny spadá každé dítě do 18 let podle §8 zákona o SPOD.

Pokud do naší cílové supiny nespadáte, nebo je naše kapacita naplněna, doporučíme Vám jiné organizace, kam se můžete obrátit.

Pokud pěstoun nejste, ale třeba Vás jen zaujala myšlenka, nebo přemýšlíte o tom, že byste jím být mohli, rádi Vám povíme vše, co víme.

 

Zásady naší práce

 • Pracovníci postupují v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace.
 • Pracovníci naslouchají dětem a také klientům a respektují jejich názor.
 • Spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství.
 • Předním hlediskem je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte zájem dítěte, tj. Primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli kontrakt (Dohoda o výkonu pěstounské péče) se uzavírá s pěstounem.
 • Bezplatnost – veškeré činnosti poskytované v rámci výkonu SPOD jsou pro klienty bezplatné. V případě poskytování nákladnějších respitních služeb (např. zahraniční pobyt) je dle potřeby s pěstouny dohodnuta finanční spoluúčast. Vzdělávání u jiné organizace si mohou částečně platit pěstouni.
 • Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky.
 • Individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klientů a dětí.
 • Neutralita – při jednání v rodině (s jednotlivými členy rodiny) zachovává pracovník neutrální postoj.
 • Zaměření na rodinu jako celek.
 • Nediskriminační přístup vůči všem klientům, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.
 • Mlčenlivost a diskrétnost – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací, které stanovuje zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách nebo zvláštní zákon (např. § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ustanovení § 10 odst. 4 a § 53 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy dle § 8 trestního řádu. Klient je o poskytnutí těchto informací vždy informován.
 • Přizpůsobení komunikace klientovi – tzn. vedení rozhovoru v takové podobě, aby se předešlo případným nedorozuměním. V případě, že pracuje s dětmi, informujeme je srozumitelně a přiměřeně jejich věku tak, aby všemu dostatečně rozuměly.

 

Doprovázení pěstounských rodin se v organizaci Do náruče z.s. řídí standardy výkonu sociálně právní ochrany dětí, které jsou k dispozici k nahlédnutí u pracovníků organizace v kancelářích v Bruntále: Jesenická 5, Bruntál (1. patro), v Opavě: Pekařská 85, Opava (přízemí), v Hlučíně: Pode Zdí 702/27, Hlučín.

 

Práva klientů

 1. Oblast osobní svobody – právo na svobodu projevu, myšlení, svědomí, na svobodné rozhodnutí, náboženské vyznání a na informace, právo na důstojnost, na rodinný život.
 2. Oblast soukromí – právo na nedotknutelnost obydlí, zachování lidské důstojnosti, dobré pověsti, na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromí a zveřejňováním osobních údajů.
 3. Oblast práv dítěte – právo vyjádřit svůj názor, právo spolupodílet se na rozhodnutích týkající se jeho osoby.

Chcete se o nás dovědět více? Naše výroční zprávy jsou Vám k dispozici.